OFERTA

Wykonujemy projekty informatyczne, projekty telekomunikacyjne, projekty w zakresie mediów publicznych, doradztwo w zakresie zamówień publicznych. BTA tworzy grupa doświadczonych ekspertów, specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami. Naszą misją jest świadczyć najwyższej jakości usługi doradcze firmom z sektora prywatnego, administracji publicznej. Celem naszych działań jest poprawa kultury organizacyjnej w tych jednostkach, co wprost przekłada się na efektywność pracy i jakość uzyskiwanych rezultatów. We współpracy z naszymi partnerami oferujemy klientom kompleksową obsługę przedsiębiorstw, między innymi taką jak: optymalizacja procesów biznesowych, szkolenia, wdrażanie metodyk zarządzania projektami, wsparcie wdrożeniowe obejmujące m.in. coaching dla menedżerów i kluczowych pracowników. Służymy również pomocą w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, wdrażaniu procesów zarządzania i w bieżącej pracy menedżerów. W naszych działaniach doradczych włączmy się w wszystkie aspekty prowadzenia projektów tak aby zminimalizować, a o ile to możliwe, wykluczyć ryzyko ich niepowodzenia, a produkty naszych usług nie stanowiły listy życzeń usprawniających życie organizacji a były mierzalnymi czynnościami składającymi się na końcowy sukces przedsięwzięcia, którego i my będziemy się czuli autorami.

Analiza potrzeb i rekomendacja rozwiązań IT

Usługa obejmuje przygotowanie rekomendacji obejmującej kilka rozwiązań informatycznych odpowiadających potrzebom biznesowym Klienta. Podstawą do rekomendacji są o potrzeby biznesowe Klienta określone w oparciu o zidentyfikowane procesy biznesowe. Rekomendowane są rozwiązania spełniające zarówno kryteria związane z dostępnością wymaganej funkcjonalności jak i kryteria związane z wydajnością, poziomem serwisu, możliwościami dostarczenia rozwiązania a także wielkością TCO

Audyt projektu IT

Usługa obejmuje jednorazowy audyt projektu w trakcie lub po zakończeniu jego realizacji. Audytowi podlega całość dokumentacji projektowej i umownej, w konfrontacji ze stanem faktycznym realizowanego (lub zakończonego) wdrożenia. Szczególną uwagę nasi eksperci przykładają do sposobu w jaki ewentualne rozbieżności pomiędzy planami i umowami a ich realizacją zostały uwzględnione w Planie Ryzyk.

Opracowanie strategii informatyzacji

Usługa obejmuje identyfikację potrzeb biznesowych Klienta, analizę aktualnego wsparcia informatycznego dla biznesu. Utworzona mapa IT konfrontowana jest z modelem funkcji biznesowych, strategią firmy oraz z rynkowymi rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi typ biznesu realizowany przez Klienta. Strategia informatyzacji zawiera rekomendacje dotyczące docelowej architektury IT a także rekomendacje dotyczące sposobu jej realizacji.

Przeprowadzenie procesu wyboru rozwiązania IT

Usługa obejmuje pełne zarządzanie i realizację procesu wyboru rozwiązania. Proces ten rozpoczyna się analizą potrzeb biznesowych Klienta i rekomendacją rozwiązań IT a kończy się z chwilą podpisania umów związanych z realizacją wdrożenia wybranego rozwiązania informatycznego.

Przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego

Usługa obejmuje przeprowadzenie kompleksowych testów penetracyjnych: analizy zabezpieczeń softwarowych, testów systemu firewall, testów bezpieczeństwa serwera WWW, testów systemu obsługi poczty, analizy bezpieczeństwa DNS, analizy architektury sieci i możliwych dróg dostępu do systemów oraz testów pozostałych dostępnych usług.

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji

Usługa obejmuje: rozpoznanie struktury organizacyjnej i obszarów bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, audyt zgodności istniejących systemów, procedur i postępowań w odniesieniu do wymogów prawnych, analizę bezpieczeństwa fizycznego informacji, analizę bezpieczeństwa systemu informatycznego i jego infrastruktury.

Poprowadzenie wdrożenia rozwiązania IT

Usługa obejmuje pełne zarządzanie projektem wdrożeniowym prowadzone w imieniu Klienta we współpracy z Dostawcą rozwiązania IT. Proces realizowany jest z użyciem metodyki PRINCE2. Celem projektu jest zakończenie wdrożenia rozwiązania zgodnie z zakładanymi parametrami: celem, zakresem, budżetem i harmonogramem.

Nadzór nad wdrożeniem rozwiązania IT

Usługa obejmuje stały audyt prowadzonych prac projektowych. Szczególna uwaga przykładana jest do kwestii związanych z analizą i zarządzaniem ryzykiem projektu. Rezultatem przeglądów jest raport z audytu przekazywany wewnętrznemu Kierownikowi Projektu. Nasi eksperci biorą udział w spotkaniach Zespołu Sterującego projektem wspierając wewnętrznego Kierownika Projektu w procesie komunikacji z Wykonawcą wdrożenia.

Jak poprowadzić bezpieczny proces wyboru rozwiązania IT – szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie kadry zarządzającej firm, sponsorów projektu i zarządzających projektem z metodyką efektywnego zarządzania projektem wyboru rozwiązania informatycznego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni posiadać umiejętność praktycznej komunikacji ze specjalistami prowadzącymi proces wyboru, oceny rezultatów ich pracy, formułowania szeroko rozumianych wymagań biznesowych oraz oceny ryzyk projektu wyboru systemu.